مقاله های مرمت | تاریخ معماری , معماری سنتی , معماری باستانی , برداشت از بنا تاریخی

ورود به حساب دسترسی سریع

مقاله های مرمت

بازخوان‍ی میدان صاحب آباد از روی تصاویر شاردن بازخوان‍ی میدان صاحب آباد از روی تصاویر شاردن
یافته هایی از طرح شنب غازان یافته هایی از طرح شنب غازان
مسجد جامع كبیرنی ریز مسجد جامع كبیرنی ریز
نشانه ها در طاق بزرگ طاق بستان نشانه ها در طاق بزرگ طاق بستان
ارایه ترکیب بهینه برای استحکام بخشی خشت های مصرفی در مرمت بناهای تاریخی کوه خواجه سیستان ارایه ترکیب بهینه برای استحکام بخشی خشت های مصرفی در مرمت بناهای تاریخی کوه خواجه سیستان
کاخ خسرو پرویز ساسانی در بیستون کرمانشاه کاخ خسرو پرویز ساسانی در بیستون کرمانشاه
طاق بستان در کرمانشاه طاق بستان در کرمانشاه
معبد آناهیتا در کرمانشاه معبد آناهیتا در کرمانشاه
مدرسه چهارباغ مدرسه چهارباغ
شوش شوش
تاثیر معماری ایران بر مصر از آغاز اسلام تا ظهور ممالیک تاثیر معماری ایران بر مصر از آغاز اسلام تا ظهور ممالیک
حمام وکیل حمام وکیل
قلعه لیسار در تالش قلعه لیسار در تالش
بازشناسی ارک علیشاه تبریز و كاربرد اصلی آن بازشناسی ارک علیشاه تبریز و كاربرد اصلی آن
گوردخمه های اسحاق وند گوردخمه های اسحاق وند
الگویی برای تحلیل انعطاف پذیری در مسكن سنتی ایران الگویی برای تحلیل انعطاف پذیری در مسكن سنتی ایران
مسجد کبود فیروزه اسلام مسجد کبود فیروزه اسلام
کعبه زرتشت کعبه زرتشت
نماد اعتماد ملی
1