مقاله های مرمت | تاریخ معماری , معماری سنتی , معماری باستانی , برداشت از بنا تاریخی

حساب کاربری ورود به حساب کاربری دسته بندی محتوادسته بندی محتوا

مقاله های مرمت

بازار سنتی رضا در مشهد بازار سنتی رضا در مشهد
بازار سنتی تبريز بزرگترين بازار مسقف جهان بازار سنتی تبريز بزرگترين بازار مسقف جهان
روش ها و انواع مداخله از نظر مرمت شهری روش ها و انواع مداخله از نظر مرمت شهری
بهسازی، نوسازی و بازسازی در گذر مروی بهسازی، نوسازی و بازسازی در گذر مروی
حفاظت و توسعه در ایران حفاظت و توسعه در ایران
پژوهشی درباره «دگردیسی» و «پایایی» در مرمت شهری پژوهشی درباره «دگردیسی» و «پایایی» در مرمت شهری
سیاست‌ها، الگوها و نمونه‌های احیاء در بافت روستای میمند سیاست‌ها، الگوها و نمونه‌های احیاء در بافت روستای میمند
بازشناسی ویژ گی های کالبدی گرمابه های ایران در دوره صفوی بازشناسی ویژ گی های کالبدی گرمابه های ایران در دوره صفوی
تناسبات انسانی در هنر هخامنشی تناسبات انسانی در هنر هخامنشی
مطالعه ی نمادها و نشانه های مشترک تصویری و ادبی در نگارگری سنتی ایران مطالعه ی نمادها و نشانه های مشترک تصویری و ادبی در نگارگری سنتی ایران
مسجد امام اصفهان مسجد امام اصفهان
نظم در بی نظمی نظم در بی نظمی
تحلیل تاریخی و کالبدی شهر شیز و بررسی انطباق مکانی آن با تخت سلیمان تحلیل تاریخی و کالبدی شهر شیز و بررسی انطباق مکانی آن با تخت سلیمان
بازخوان‍ی میدان صاحب آباد از روی تصاویر شاردن بازخوان‍ی میدان صاحب آباد از روی تصاویر شاردن
یافته هایی از طرح شنب غازان یافته هایی از طرح شنب غازان
مسجد جامع كبیرنی ریز مسجد جامع كبیرنی ریز
نشانه ها در طاق بزرگ طاق بستان نشانه ها در طاق بزرگ طاق بستان
ارایه ترکیب بهینه برای استحکام بخشی خشت های مصرفی در مرمت بناهای تاریخی کوه خواجه سیستان ارایه ترکیب بهینه برای استحکام بخشی خشت های مصرفی در مرمت بناهای تاریخی کوه خواجه سیستان
نماد اعتماد ملی
بستن
1