مقاله های مرمت | تاریخ معماری , معماری سنتی , معماری باستانی , برداشت از بنا تاریخی

حساب کاربری ورود به حساب کاربری دسته بندی محتوادسته بندی محتوا

مقاله های مرمت

مطالعه ی نمادها و نشانه های مشترک تصویری و ادبی در نگارگری سنتی ایران مطالعه ی نمادها و نشانه های مشترک تصویری و ادبی در نگارگری سنتی ایران
مسجد امام اصفهان مسجد امام اصفهان
نظم در بی نظمی نظم در بی نظمی
تحلیل تاریخی و کالبدی شهر شیز و بررسی انطباق مکانی آن با تخت سلیمان تحلیل تاریخی و کالبدی شهر شیز و بررسی انطباق مکانی آن با تخت سلیمان
بازخوان‍ی میدان صاحب آباد از روی تصاویر شاردن بازخوان‍ی میدان صاحب آباد از روی تصاویر شاردن
یافته هایی از طرح شنب غازان یافته هایی از طرح شنب غازان
مسجد جامع كبیرنی ریز مسجد جامع كبیرنی ریز
نشانه ها در طاق بزرگ طاق بستان نشانه ها در طاق بزرگ طاق بستان
ارایه ترکیب بهینه برای استحکام بخشی خشت های مصرفی در مرمت بناهای تاریخی کوه خواجه سیستان ارایه ترکیب بهینه برای استحکام بخشی خشت های مصرفی در مرمت بناهای تاریخی کوه خواجه سیستان
کاخ خسرو پرویز ساسانی در بیستون کرمانشاه کاخ خسرو پرویز ساسانی در بیستون کرمانشاه
طاق بستان در کرمانشاه طاق بستان در کرمانشاه
معبد آناهیتا در کرمانشاه معبد آناهیتا در کرمانشاه
مدرسه چهارباغ مدرسه چهارباغ
شوش شوش
تاثیر معماری ایران بر مصر از آغاز اسلام تا ظهور ممالیک تاثیر معماری ایران بر مصر از آغاز اسلام تا ظهور ممالیک
حمام وکیل حمام وکیل
قلعه لیسار در تالش قلعه لیسار در تالش
بازشناسی ارک علیشاه تبریز و كاربرد اصلی آن بازشناسی ارک علیشاه تبریز و كاربرد اصلی آن
نماد اعتماد ملی
بستن
1
یک عمر زندگی آسوده ! با طرح بیمه عمر و سرمایه گذاری میترا رنک