مجله حامی نو

پناهگاه شیشه ای طراحی شده توسط شرکت VIPP

پناهگاه شیشه ای طراحی شده توسط شرکت VIPP
این پناهگاه برای اقامت کوتاه مدت در طبیعت طراحی شده و دارای امکانات زیادی است.
مقاله های بیشتر از معماری

ایده ی شیشه ای بودن این اقامتگاه همگامی با طبیعت از طریق شفافیت و همچنین ورود طبیعت به فضای داخلی است. شرکت VIPP تولید کننده و طراح لوازم منزل است که در طراحی و اجرای این پناهگاه نیز از سبک خاص خود استفاده کرده است.

 • پناهگاه شیشه ای طراحی شده توسط شرکت VIPP
  تصویر شماره 1 :: پناهگاه شیشه ای طراحی شده توسط شرکت VIPP
 • پناهگاه شیشه ای طراحی شده توسط شرکت VIPP
  تصویر شماره 2 :: پناهگاه شیشه ای طراحی شده توسط شرکت VIPP
 • پناهگاه شیشه ای طراحی شده توسط شرکت VIPP
  تصویر شماره 3 :: پناهگاه شیشه ای طراحی شده توسط شرکت VIPP
 • پناهگاه شیشه ای طراحی شده توسط شرکت VIPP
  تصویر شماره 4 :: پناهگاه شیشه ای طراحی شده توسط شرکت VIPP
 • پناهگاه شیشه ای طراحی شده توسط شرکت VIPP
  تصویر شماره 5 :: پناهگاه شیشه ای طراحی شده توسط شرکت VIPP
 • پناهگاه شیشه ای طراحی شده توسط شرکت VIPP
  تصویر شماره 6 :: پناهگاه شیشه ای طراحی شده توسط شرکت VIPP
تبلیغ با میترا نت