مجله حامی نو

مفهوم فضا در نگاه واتسوجی تتسورو

مفهوم فضا در نگاه واتسوجی تتسورو
واتسوجی تتسورو از نخستین پدیدارشناسان ژاپنی است. او در مواجهه با تفکر مدرن غرب و نیز فرهنگ اساطیری ژاپن آرائی بدیع و شایسته ی تامل عرضه کرده است.
مقاله های بیشتر از معماری

 واتسوجی تتسورو از نخستین پدیدارشناسان ژاپنی است. او در مواجهه با تفکر مدرن غرب و نیز فرهنگ اساطیری ژاپن آرائی بدیع و شایسته ی تامل عرضه کرده است. نگارنده با توجه به عمق و گستردگی دیدگاه های واتسوجی، ادعای شرح و تبیین یا حتی معرفی اجمالی فلسفه ی او را ندارد؛ لیکن بنا به اهمیت و بداعت نظریات او در زمینه ی مفاهیمی چون انسان، اقلیم و فضا، این مقاله را برای آشنایی اجمالی با این نظریات و توسعه ی مفهومی انگاره ی فضا نگاشته است.

 

برای دانلود فایل کامل مقاله ی "مفهوم فضا در نگاه واتسوجی تتسورو" نوشته ی علیرضا مستغنی، اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا نت