مجله حامی نو

منظر فرهنگی بازار افغان در استرالیا

منظر فرهنگی بازار افغان در استرالیا
این منظر فرهنگی در شهر ملبورن از کشور استرالیا، توسط گروه معماران HASSELL طراحی و اجرا شده است.
مقاله های بیشتر از منظر

این طراحی منظر در بدنه ی خیابانی طراحی شده که در اطراف آن واحدهای تجاری مربوط به مردم افغانستان قرار دارند. منظر فرهنگی طراحی شده به عنوان یک تجمعگاه شهری عمل می کند و می تواند علاوه بر جاذبه های توریستی، نقش مهمی را در جهت بهبود تعاملات اجتماعی ایفا کند. ایده ی طراحی آن از معماری سنتی افغانستان گرفته شده و دارای المان و سنگفرش های مرتبط با فرهنگ این کشور است.

 • منظر فرهنگی بازار افغان در استرالیا
  تصویر شماره 1 :: منظر فرهنگی بازار افغان در استرالیا
 • منظر فرهنگی بازار افغان در استرالیا
  تصویر شماره 2 :: منظر فرهنگی بازار افغان در استرالیا
 • منظر فرهنگی بازار افغان در استرالیا
  تصویر شماره 3 :: منظر فرهنگی بازار افغان در استرالیا
 • منظر فرهنگی بازار افغان در استرالیا
  تصویر شماره 4 :: منظر فرهنگی بازار افغان در استرالیا
 • منظر فرهنگی بازار افغان در استرالیا
  تصویر شماره 5 :: منظر فرهنگی بازار افغان در استرالیا
 • منظر فرهنگی بازار افغان در استرالیا
  تصویر شماره 6 :: منظر فرهنگی بازار افغان در استرالیا
تبلیغ با میترا نت